SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCů ODDÍLů PKS 2007

V souladu se stanovami ČKA se opět po 4 letech konalo Shromáždění zástupců oddílů PKS. Shromáždění se konalo 26.11.2007, od 18 hodin v salonku restaurace Meteor.


VV PKS přednesl jednotlivé zprávy k činnosti PKS za uplynulé volební období.


Jednání se zúčastnili zástupci ze všech pražských oddílů s výjimkou oddílů KK Slavia, S.Vršovice, S.Žižkov a I.PSKN. Přítomni byli také zástupci z oddílů SKKS (S.Rudná a Sj. V.Popovice), kteří hrají pražské soutěže a ještě 11 dalších hostů. A jaké to letošní jednání vlastně bylo ?
Zprávu o činnosti VV PKS za uplynulé období přednesl předseda PKS P.Firek. Vyzvednul zlepšující se kvalitu kuželen, jejichž údržba a provoz stojí oddíly nemalé úsilí.
a peníze. Apeloval na vyšší účast pražských družstev v Divizi AS (společné soutěží se Středočeským krajem). Tady stále přetrvává nezájem, ale i neznalost podmínek. V Divizi AS, kde má Praha v současnosti zastoupení 3 družstvy, se hrají utkání ve všední den a při prvním vstupu do soutěže nemusí mít pražský oddíl dorost. V dalších letech pak lze uzavřít dohodu s jiným oddílem.
Předseda VV PKS dále ocenil a poděkoval oddílům za práci s mládeží a všem oddílům, které pro soutěž Mladá Praha poskytují zdarma kuželnu. Poděkoval všem členům VV PKS za práci v uplynulém období. Poukázal na nedostatek zájmu o práci ve svazových orgánech PKS.
Zprávu o hospodaření VV PKS přednesl V.Bouchal. Pro další období je nutno i nadále počítat se zvyšováním poplatků za start v soutěžích, což je dáno zvyšujícími se náklady na provoz kuželen zejména pro Mistrovství Prahy jednotlivců.

Zprávu STK o průběhu a struktuře pražských soutěží přednesl předseda STK J.Pleticha. Ocenil zvyšující se úroveň organizačního zajištění soutěží v oddílech a práci jednotlivých funkcionářů oddílů. Výrazně se snížil počet pokut v průběhu soutěží. Poděkoval všem skupinářům, kteří se v uplynulém období podíleli na organizaci a průběhu jednotlivých soutěží PKS.
Zprávu komise rozhodčích přednesl předseda komise rozhodčích L.Novák. Za uplynulé období relativně stagnuje počet rozhodčích, celkově byl však zaznamenán pokles aktivních rozhodčích. Co z toho plyne? Nic víc ani míň než to, že na utkání ligových a divizních družstev pražských oddílů mohou být nominováni i mimopražští rozhodčí, což zvýší náklady těmto oddílům.
Vzhledem k tomu, že shromáždění bylo také volební, byli v další části účastníci seznámeni s Volebním řádem do VV PKS a byla doplněna kandidátky pro volby do VV PKS pro nadcházející volební období. I tady však není situace jednoduchá. Přesto, že byly oddíly PKS opakovaně osloveny, našlo se jen minimum návrhů pro práci ve VV PKS. Lidí, kteří by byli ochotni věnovat svůj volný čas je opravdu pomálu a i těch málo má dost práce se zabezpečením chodu vlastního oddílu. Řešení této situace se bude dlouhodobě těžko hledat. Někdo to ale dělat musí, jinak se soutěže hrát nedají …
Výsledkem voleb je následující složení VV PKS.

• Firek Petr (SK Meteor Praha)
• Pleticha Jaroslav (KK Konstruktiva)
• Bouchal Václav (PSK Union)
• Novák Libor (SK Uhelné sklady Praha)
• Ujhelyi Jiří (SC Radotín)
• Šípek Václav (KK Slavoj Praha)
• Zimáková Jarmila (Sokol Rudná)

VV PKS byl tedy rozšířen ze 6 členů na 7. Svoji činnost ve VV ukončil K.Kochánek z VŠTJ a L.Zichová z Konstruktivy. Oběma patří velké poděkování za čas věnovaný na této úrovni kuželkám a za odvedenou práci.
V diskusní části se řešilo:
• Účast pražských hráčů hrajících v zahraničí na Mistrovstvích Prahy. Dle platných pravidel je toto již umožněno.
• Start pražských hráčů hrajících v zahraničí v pražských soutěžích. Dle platných pravidel Kuželkářského sportu není tento start možný.
Na závěr pak byli účastníci seznámeni s Návrhem usnesení.. P.Firek poděkoval všem za účast na jednání a popřál oddílům co nejvíce úspěchů při dalším zkvalitňování kuželkářského sportu v Praze.


09.12.2007
-ju-


 PKS - Poslední aktualizace  10.12.2007
e-mail - webmaster